SON DAKİKA

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Kantin ve Çay ocağı İşletme Hakkı Kiralama İşi İhale İlanı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Kantin ve Çay ocağı İşletme Hakkı Kiralama İşi İhale İlanı 16 Eylül, 2019 13:53 Güncelleme: 16 Eylül, 2019 13:53 T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt  Devlet Hastanesi Kantin ve Çay ocağı İşletme Hakkı Kiralama İşi İhale İlanı

Ağrı İli, Doğubeyazı İlçesi  Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Devlet  Hastanesi bünyesinde 1 adet  Kantin ve Çay ocağı alanı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesi  Açık Teklif Usulü ile ihale yapılarak, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Yönetmeliği çerçevesinde üçüncü şahıslara kiralamak suretiyle işletilecektir.

1-İhale konusu iş : Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi  Kantin ve Çay ocağı İşletme Hakkı Kiralama İşi

2-İşin süresi              : 24 (yirmidört) ay

 

3-İhalenin Yapılacağı / Tekliflerin Verileceği Yer : Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Satın alma Birimi

4-Kira Tespit Komisyonunca Belirlenen Tahmini Bedel ve Geçici Teminat Tutarı:

 

Ticari Alan Yeri

Tahmini Kira Bedeli       (yıllık-95.000,00 TL)

Geçici Teminat Tutarı

Sözleşme Süresi

Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi  Kantin ve Çay ocağı 118 m2 alan

190.000,00 TL

57.000,00 (%30)

24 Ay

 

5-İhalenin Yapılacağı/Tekliflerin Verileceği Tarih/Saat:  24/09/2019 salı  günü saat 14:00 'da

 

6- Kantin Alanı:: 118 m2

 

7-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale dosyasında olması gerekli belgeleri;

a) Geçici teminat tutarının Doç. Dr.Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesinin Ağrı Halk Bankası Merkez Şubede bulunan TR410001200917300005000115 IBANnolu hesabına yatırdığına dair makbuz veya  Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Makamına hitaben hazırlanmış Banka Teminat Mektubu,(Teminat Mektubu Süresiz Olacaktır)

b)Tebligat için Türkiye de Adres beyanı ,telefon ve faks numaraları.

 

c)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi;

-Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu ticaret ve / veya sanayi Odasından yada Esnaf ve Sanatkar Odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı,

-Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve / veya sanayi Odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, Tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı;

 

d)

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

 

-Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi aslı,

-Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakların üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, Bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri aslı.

 

e)İhale dokümanı satın alındığına dair belge;

İhale ile ilgili dosyalar ve şartnameleri mesai saatleri dahilinde Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satınalma  Biriminde bedelsiz görülebilir ve Doğubayazıt  Devlet Hastanesi Ağrı Halk Bankası Merkez Şubede bulunan T R410001200917300005000115 IBAN nolu Hesabına 250 (İki Yüz Elli  ) TL yatırarak temin edebilir.

 

f)Kanuni İkametgah” Belgesi son altı ay içerisinde alınmış aslı,

 

g-) TC Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı Örneği aslı veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

 

h-) İlk İlan tarihinden sonra alınacak “adli sicil kaydı olmadığına” dair belgenin aslı,

 

ı-) İhale tarihinden en fazla 1 ay öncesine ait “SGK pirim borcu olmadığını “gösterir belgenin aslı,

i-) İhale tarihinden en fazla 1 ay öncesine ait “vergi borcu olmadığını” gösterir belgenin aslı,

 

j-) Bağlı bulunduğu meslek veya esnaf odasından alınan ihaleden men yasağı olmadığına dair belgenin aslı,

 

8-) Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı devlet ihale kanunun 45. maddesi Açık Teklif Usulüne uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce ihale komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.

 

9-) Postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon sorumluluk kabul etmez.

 

10-) Her türlü vergi, resim, harç ve benzeri istekliye aittir

 

11-) Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

12-) İhaleye iştirak edenler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesi Açık Teklif Usulü ve Sözleşmedeki genel hükümleri ve kantin kiralama işine ait şartnamedeki genel ve özel şartların tüm maddelerini önceden okumuş ve aynen kabullenmiş sayılırlar. İhale dokümanında hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

 

13-) Tahmin edilen bedel 24 aylık olup, işin süresi 24 aydır.. Buna göre İkinci yıl ve sonraki  kira bedeli, cari yıl kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca artışın yapılacağı ayda yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi (bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim oranı) oranında artırılması suretiyle hesaplanır.

Yorum Ekle