×
İhale Alanı
GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR LİSE-A TAKIMI SAVAŞ AY MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR LİSE-A TAKIMI SAVAŞ AY MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
1649 9 Ocak 2020 Perşembe 16:52

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

LİSE-A TAKIMI SAVAŞ AY MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
 
 5 KISIM GIDA MALZEMELERİ AKIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/692675


1-İdarenin

a) Adresi

:

AHMEDİ HANİ SARIHAN SOKAK 04400 DOĞUBAYAZIT/AĞRI

b) Telefon ve faks numarası

:

4723121006 - 4723120658

c) Elektronik Posta Adresi

:

974803@meb.k12.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


 2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 KISIM KURU GIDA ALIMI 44 KALEM 2. KISIM ŞARKÜTERİ MALZEMESİ ALIMI 29 KALEM 3. KISIM SEBZE VE MEYVE AKIMI 30 KALEM 4. KISIM ET ALIMI 1 KALEM 5 KISIM EKMEK ALIMI 1 KALEM
 Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

A TAKIMI SAVAŞ AY ANADOLU LİSESİ PANSİYON AMBARI

c) Teslim tarihi

:

SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞI TARİHTEN İTİBAREN 7 GÜN İÇİNDE MAL TESLİMİNE BAŞLANACAKTIR. MALLARIN TESLİMİNE BAŞLANILAN TARİHTEN İTİBAREN İDARE TARAFINDAN BELİRLENECEK GÜNLERDE VE PANSİYON AMBARININ KAPASİTESİNİN UYGUN OLDUĞU DURUMLARDA İDARE TARAFINDAN BELİRLENEN MİKTARLARDA PEY DER PEY MAL TESLİMİ YAPILACAKTIR


 3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

AHMEDİ HANİ MAH DOĞAN SK NO:N 13

b) Tarihi ve saati

:

03.02.2020 - 12:00


 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 15 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

GIDA maddeleri satışına ait iş deneyim belgesi


 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 
 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 
 7. İhale dokümanının görülmesi:
 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 
 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar A TAKIMI SAVAŞ AY ANADOLU LİSESİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 
 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
 Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
 
 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 
 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
 
 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 
 13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 
 14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Yorumlar (0)
Yorum Ekle
Sonraki Haber
Yukarı