×
İhale Alanı
DOĞUBAYAZIT MYO DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
AİÇÜ Doğubayazıt MYO Doğalgaz Dönüşüm İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1745 26 Ağustos 2020 Çarşamba 01:15

İHALE İLANI


AİÇÜ DOĞUBAYAZIT MYO 

DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ 

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI 

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 


AİÇÜ Doğubayazıt MYO Doğalgaz Dönüşüm İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İKN :                                                                      :2020/433064 

1-İdarenin

 a) Adı                                                                     : YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI AĞRI 

                                                                               İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

 b) Adresi                                                                 : YOLUGÜZEL KÖYÜ MEVKİİ ERZURUM YOLU ÜZERİ 01 04100 - AĞRI MERKEZ/AĞRI

 c) Telefon ve faks numarası                                   : 4722151670 - 4722151182 

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza 

kullanılarak indirilebileceği internet sayfası     : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin

 a) Adı                                                                 : AİÇÜ Doğubayazıt MYO Doğalgaz Dönüşüm İşi

 b) Niteliği, türü ve miktarı                                  : Doğubayazıt 2 adet lojman ve kazan dairesinin doğal gaz dönüşüm işi 

                                                                           Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dökümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer                      : AİÇÜ MERKEZ KAMPÜS YERLEŞKESİ VE SAĞLIK YERLEŞKESİ 

ç) Süresi/teslim tarihi                                         : Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

 d) İşe başlama tarihi                                           : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde

                                                                             yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin 

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati               : 31.08.2020 - 10:00 

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin

 açılacağı adres)

                                  : AİÇÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BÜROSU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenlen belgeler ile yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak krİterler:

 4.1. İsteklİlerİn İhaleye katılabİlmelerİ İçİn aşağıda sayılan belgeler ve 

yeterlİk krİterlerİ İle fiyat dışı unsurlara İlİşkin bİlgİlerİ e-teklİflerİ kapsamında beyan etmelerİ gerekmektedİr. 

4.1.2. Teklİf vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesİ veya İmza Sİrkülerİ. 

4.1.2.1. Gerçek kİşi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişliğin ortakları, üyeleri     veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere iligili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

 4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilikin belgeler ve bu belgelerin 

taşıması gereken kriterler:

 4.3.1. İş deneyim belgeleri: 

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde Yer Alan B3 Grubu Üst Yapı İşleri veya Her Türlü Bina Bakım Onarım Yapım İşleri veya Her Türlü Doğalgaz Dönüşüm İşleri

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Makine Mühendsi

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

 8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-mza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 15. Diğer hususlar: 

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1 Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İHALE NO:

Yorumlar (0)
Yorum Ekle
Sonraki Haber
Yukarı