×
İhale Alanı
DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ CANLI HAYVAN PAZARI TADİLATI VE İLAVE İŞLERİN YAPILMASI
1424 31 Temmuz 2020 Cuma 06:02

İHALE İLANI


DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ CANLI HAYVAN PAZARI TADİLATI VE İLAVE İŞLERİN YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2020/393966


1-İdarenin


a) Adresi : ÇİFTEPINAR MAHALLESİ BELEDİYE CADDESİ NO:9 04400 DOĞUBAYAZIT/AĞRI


b) Telefon ve faks numarası                                                          : 4723126403 - 4723124520


c) Elektronik Posta Adresi                                                            : destekhizmetleri@dogubayazit.bel.tr


ç) İhale dokümanının görülebileceği


internet adresi                                                                               : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin


a) Niteliği, türü ve miktarı                                                             : 3 KALEM ELEKTRİK ,MEKANİK VE İNŞAAT İŞLERİ YAPILMASI 

                                                                                                         Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari  

                                                                                                         şartnameden ulaşılabilir.


b) Yapılacağı yer                                                                           : DOĞUBAYAZIT İLÇESİ KARACA KÖYÜ PARSEL 62


c) İşe başlama tarihi                                                                     : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 2 gün içinde yer teslimi

                                                                                                        yapılarak işe başlanacaktır.


ç) İşin süresi                                                                                  : Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.


3- İhalenin


a) Yapılacağı yer                                                                           : ÇİFTEPINAR MAH.BELEDİYE CAD. NO 9 DOĞUBAYAZIT / AĞRI


b) Tarihi ve saati                                                                           : 17.08.2020 - 10:0

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %

50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren

belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11/6/2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Yapım İşlerinde iş deneyiminde

değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğin B/III. grup işler benzer iş olarak

değerlendirilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Mimarlık veya İnşaat Mühendisliği

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DOĞUBAYAZIT BELEDİYE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1 İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İHALE NO:...

Yorumlar (0)
Yorum Ekle
Sonraki Haber
Yukarı