×
İhale Alanı
DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Gayrimenkul Kiralama İhalesi
1868 26 Ağustos 2020 Çarşamba 01:09

DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Gayrimenkul Kiralama İhalesi


Doğubayazıt Belediye Başkanlığından:


Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Hürriyet Mahallesinde mukim Şehit Kaymakam Muhammed Fatih SAFİTÜRK Parkı içerisinde ki 220 m2 restaurant, 1500 m2 yer teşkil eden Halı Saha 530 m2 basketbol Sahası ve 245 m2 voleybol sahası ile birlikte işletilmesi amacıyla kiraya verilecektir.


İhale tarihi ve yeri: İhale 24.08.2020 Pazartesi Günü Saat: 14.00


İhaleye ilişkin şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 100,00 TL karşılığı alınabilecektir. Muhammen Bedel ve Geçici Teminatı gösterir tablo aşağıda yer almaktadır. Kira muhammen bedele ek %18 KDV li olarak gerçekleştirilecektir.


İhale Konusu Taşınmaz Bilgileri Aylık Muhammen Bedel Geçici Teminat

1 İlçemiz Hürriyet Mahallesinde mukim 10.770 m2 alana kurulu içerisinde 220 m2 restaurant, 1500 m2 yer teşkil eden Halı Saha 530 m2 basketbol Sahası ve 245 m2 voleybol sahası 500,00 TL + KDV 900,00 TL


İhaleye katılım şartları:


a) Gerçek kişiler için kanuni ikametgâh belgesinin ibraz edilmesi,

b) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi ve buna ilişkin beyan dilekçesi sunulması,

c) Nüfus cüzdanı sureti sunulması,

d) İhaleye katılanın gerçek kişi olması halinde Cumhuriyet Savcılığından alınmış sabıka kaydı, ihaleye katılanın şirket olması durumunda Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ait sabıka kaydı, ortak girişim olması halinde tüm ortakların her birine ait sabıka kaydı sunulması

e) Noter tasdikli imza sürgüsünün ibrazı

f) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma durumunda ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.

g) Bu Şartnamede belirtilen miktardaki geçici teminatın en geç ihale saatine kadar yatırıldığını gösterir banka dekontunun ibrazı,

h) İsteklilerin özel kişi olması halinde kendilerinin, tüzel kişilik olması halinde tüzel kişiliğin, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Başkanlığından alacakları 2 adet borcu yoktur belgesinin ibrazı,

i) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa uygun şekilde teklif dosyalarının hazırlanması ve ihale günü İhale komisyonuna ibraz edilmesi,

j) İhale Şartname ve eklerinin satın alındığına dair Belediye veznesinden alınmış makbuzun ibrazı,


İhale sonucu oluşacak karar pulu, damga vergisi ve sözleşme bedeli ihale alıcısına aittir.


Teklif Zarfları 24/08/2020 Pazartesi günü saat 14:00’ e kadar Doğubayazıt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir.


2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümleri Uyarınca İlgililere İlan olunur.
Yıldız ACAR

Belediye Baş

Yorumlar (0)
Yorum Ekle
Sonraki Haber
Yukarı