×
İhale Alanı
AKARYAKIT ALIMI İŞİ DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1258 30 Aralık 2019 Pazartesi 16:33


AKARYAKIT ALIMI İŞİ

DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 
 AKARYAKIT ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/680342


1-İdarenin

a) Adresi

:

ÇİFTEPINAR MAHALLESİ BELEDİYE CADDESİ NO:9 04400 DOĞUBAYAZIT/AĞRI

b) Telefon ve faks numarası

:

4723126403 - 4723124520

c) Elektronik Posta Adresi

:

destekhizmetleri@dogubayazit.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


 2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

400.000 LİTRE (EURODİZEL) MOTORİN 10.000 LİTRE (KURŞUNSUZ 95 OKTAN ) BENZİN
 Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Yüklenici firmanın Akaryakıt Tüketim Otomotik Sistemi (ATOS) mevcut olan akaryakıt istasyonu ve ana dağıtıcının Doğubayazıt İlçesi dışındaki ATOS'adahil istasyonları. (Doğubayazıt Belediyesi'nin alınacak olan akaryakıt ürünlerinin depolama imkanı bulunmadığından ihaleye katılan isteklilerde Doğubayazıt Merkezde Belediye Sınırları içerisinde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunun bulunması şartı aranacaktır.) Jeneratörler için alınacak yakıtın ilgili adreslere nakliyesi ve teslimi yüklenici tarafından sağlanacaktır.

c) Teslim tarihi

:

15/02/2020 tarihinden başlayarak 31.12.2020 tarihine kadar ve miktarlar üzerinden sözleşme konusu alım yüklenicinin ATOS mevcut istasyonlarından teslim edilecektir. Jeneratör için alınacak yakıtın Müdürlüğümüz birimlerine nakliyesi ve teslimi yüklenici tarafından sağlanacaktır.


 3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

ÇİFTEPINAR MAH.BELEDİYE CAD.NO.9 DOĞUBAYAZIT / AĞRI

b) Tarihi ve saati

:

22.01.2020 - 10:00


 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1- EPDK'dan alınmış Bayilik Lisansı veya isteklinin bayii olması durumunda Bayilik Belgesi.

2- İstekli bayii ise; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen iş bitim tarihine kadar geçerli olan İstasyonlu Bayilik Lisansı Belgesi

3- İstekli firma, bağlı bulunduğu ana dağıtıcıdan Doğubayazıt ilçe merkezinde Kurumumuza en fazla 10 km uzaklıktaki Belediye sınırları içerisinde ve Türkiye genelinde ATOS sistemi ile yakıt verebileceğini belgeleyecek,  yine bağlı bulunduğu ana dağıtıcıdan yurt genelinde  Akaryakıt Tüketim Otomatik Sistemine (ATOS) dahil  akaryakıt verebileceği onaylı istasyon listesini sunacaktır.

4-İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili belediye başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve izin Belgesini, teklifi ile birlikte verecektir


 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektöre yapılan Akaryakıt  temini işleri  Benzer İş olarak kabul edilecektir.


 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 
 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 
 7. İhale dokümanının görülmesi:
 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 
 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DOĞUBAYAZIT BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 
 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
 Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 
 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 
 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
 
 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 
 13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 
 14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Yorumlar (0)
Yorum Ekle
Sonraki Haber
Yukarı